Plan:
Centrumplan Kerkdriel 2008
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Maasdriel
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 5 - Verkeer

Bestemmings-
omschrijving  
Lid 1.   De op de plankaart als 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  
  a.   wegen, voet- en fietspaden;  
  b.   (ondergrondse) parkeervoorzieningen (met een minimum van 321 parkeerplaatsen te realiseren binnen het plangebied van onderhavig bestemmingsplan in de bestemmingen 'Centrum', 'Verkeer');  
  c.   groenvoorzieningen;  
  d.   speelvoorzieningen;  
  e.   verblijfsvoorzieningen in de vorm van pleinen e.d.;  
  f.   nutsvoorzieningen, waaronder begrepen leidingen en bijbehorende voorzieningen;  
  g.   kunstwerken;  
  h.   watergangen, waterretentie, waterzuivering en –infiltratie;  
  i.   voorzieningen voor openbaar nut, waaronder begrepen (ondergrondse) afvalcontainers en informatiezuilen;  
    een en ander met de bijbehorende voorzieningen.  
     
Bouwregels   Lid 2.   Op en in de gronden als bedoeld in lid 1 mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die ten dienste staan van deze bestemming, met dien verstande dat ook ondergrondse gebouwen ten behoeve van ondergrondse parkeervoorzieningen zijn toegestaan.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de hoogte niet meer mag bedragen dan hieronder is aangegeven:  
  a.   de hoogte van bewegwijzeringen, licht- en andere masten mag maximaal 8 m bedragen;  
  b.   de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 4 m bedragen.